36phophuong.vn     
Trang chủ
Xa lộ thông tin
 Theo dòng sự kiện
 Sự kiện và bình luận
Cuộc sống
Thăng Long-Hà Nội
Phố Hà Nội
Nét văn hóa
Những giá trị bảo tồn
Cải tạo, tu bổ, bảo tồn
Quy hoạch - Đô thị
Địa ốc-phong thủy
Diễn đàn
Người đẹp
Thời trang
Du lịch
Thể thao-Sức khỏe
Ẩm thực
thư giãn
Mỹ thuật
Âm nhạc
Trang ảnh xưa
Góc chụp ảnh
Trang chủ > Xa lộ thông tin >
  Phụ lục : 2,3,4a,4b,5a, 5b, 5c, 6, 7, 8, 9(Ban hành kèm theo Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Chính phủ) Phụ lục : 2,3,4a,4b,5a, 5b, 5c, 6, 7, 8, 9(Ban hành kèm theo Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Chính phủ) , 36phophuong.vn
 
Phụ lục : 2,3,4a,4b,5a, 5b, 5c, 6, 7, 8, 9(Ban hành kèm theo Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Chính phủ)

 Phụ lục : Nghiệm thu thiết kế xây dựng công trình, Nghiệm thu công việc xây dựng,Nghiệm thu lắp đặt tĩnh thiết bị,  Nghiệm thu hoàn thành  bộ phận công trình xây dựng,  giai đoạn thi công xây dựng, Nghiệm thu thiết bị chạy thử đơn động không tải, Nghiệm thu thiết bị chạy thử  Liên động không tải, Nghiệm thu thiết bị chạy thử Liên động có tải, Nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình  hoặc công trình để đưa vào sử dụng, báo cáo nhanh sự cố công trình xây dựng,  biên bản kiểm tra hiện trường sự cố công trình xây dựng,     

 

 

 

        Phụ lục 2
 
(Ban hành kèm theo Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Chính phủ)
cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------
Địa điểm, ngày.......... tháng......... năm..........
 
Biên bản Số ...........................
Nghiệm thu kết quả khảo sátxây dựng

Công trình .........(ghi tên công trình xây dựng).............

 

 

1. Đối tượng nghiệm thu: (ghi tên công việc khảo sát, bước thiết kế xây dựng công trình)

 
2. Thành phần trực tiếp nghiệm thu:
 
a) Chủ đầu tư :                           (ghi tên tổ chức, cá nhân)
- Họ và tên, chức vụ người đại diện theo pháp luật :……………………………………...……
 
b) Nhà thầu giám sát khảo sát xây dựng, nếu có:               (ghi tên tổ chức, cá nhân)
- Họ và tên người đại diện theo pháp luật:……………………………………………
 
c) Nhà thầu khảo sát xây dựng:               (ghi tên tổ chức, cá nhân)
- Họ và tên, chức vụ người đại diện theo pháp luật:……………………………………………
 
3. Thời gian nghiệm thu :        
 
Bắt đầu :             .......... ngày.......... tháng ......... năm.........       
Kết thúc :           .......... ngày.......... tháng......... năm..........
Tại ………………………………………………………………………………………….
 
4. Đánh giá báo cáo kết quả khảo sát xây dựng:
 
a) Về chất lượng công tác khảo sát xây dựng (đối chiếu với nhiệm vụ khảo sát xây dựng);
b) Về quy mô và phạm vi khảo sát (đối chiếu theo hợp đồng khảo sát xây dựng);
c) Về số lượng, hình thức báo cáo kết quả khảo sát xây dựng;
d) Các vấn đề khác, nếu có.
 
5. Kết luận:
 
      - Chấp nhận hay không chấp nhận nghiệm thu kết quả khảo sát xây dựng.
- Yêu cầu bổ sung, hoàn chỉnh và các kiến nghị khác nếu có.
 

 

nhà thầu khảo sát xây dựng
(ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ người đại diện theo           pháp luật và đóng dấu )
Chủ đầu tư
   (ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ người đại diện theo pháp luật và đóng dấu)
 
 
nhà thầu Giám sát khảo sát xây dựng
(ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ người đại diện theo pháp luật và đóng dấu )
 
Hồ sơ nghiệm thu kết quả khảo sát xây dựng gồm:
- Biên bản nghiệm thu và các phụ lục kèm theo biên bản này, nếu có;
- Các tài liệu làm căn cứ để nghiệm thu.
 
 
 
 
 
Phụ lục 3
 
(Ban hành kèm theo Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Chính phủ)
cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------
Địa điểm, ngày.......... tháng......... năm..........
 
Biên bản Số ...........................
Nghiệm thu thiết kế xây dựng công trình

.........(ghi tên công trình xây dựng)............

 

 
1. Đối tượng nghiệm thu: (ghi rõ bước thiết kế, đối tượng thiết kế xây dựng công trình)
 
2. Thành phần trực tiếp nghiệm thu:
 
a) Chủ đầu tư :                           (ghi tên tổ chức, cá nhân)
- Họ và tên, chức vụ người đại diện theo pháp luật :………………………………..…..……
 
b) Nhà thầu thiết kế xây dựng công trình:           (ghi tên tổ chức, cá nhân)
- Họ và tên, chức vụ người đại diện theo pháp luật ….………………………………………
 
3. Thời gian nghiệm thu :        
 
Bắt đầu :             .......... ngày.......... tháng ......... năm.........       
Kết thúc :           .......... ngày.......... tháng......... năm..........
Tại ………………………………………………………………………………………….
 
4. Đánh giá hồ sơ thiết kế:
  a) Về chất lượng thiết kế xây dựng công trình : (đánh giá sự phù hợp với nhiệm vụ thiết kế và bước thiết kế trước đó đã được phê duyệt);
b) Về khối lượng công việc thiết kế xây dựng công trình: (đối chiếu theo hợp đồng thiết kế );
  c) Về hình thức, số lượng hồ sơ thiết kế xây dựng công trình;
d) Các vấn đề khác, nếu có.
 
5. Kết luận:
 
      - Chấp nhận hay không chấp nhận nghiệm thu thiết kếxây dựng công trình;
- Yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ thiết kế và các kiến nghị khác nếu có.
 
nhà thầu thiết kế
xây dựng công trình
(ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ người đại diện theo           pháp luật và đóng dấu)
Chủ đầu tư
(ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ người đại diện theo        pháp luật và đóng dấu)
 

 

Hồ sơ nghiệm thu thiết kế xây dựng công trình gồm:
- Biên bản nghiệm thu thiết kế và các phụ lục kèm theo biên bản này;
- Các tài liệu làm căn cứ để nghiệm thu.

 

 

 

 

 

 

Phụ Lục 4a
 
(Ban hành kèm theo Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Chính phủ)
cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------
Địa điểm, ngày.......... tháng......... năm..........
 
Biên bản Số ...........................
Nghiệm thu công việc xây dựng

Công trình .........(ghi tên công trình xây dựng)............

 

 

1. Đối tượng nghiệm thu: (ghi rõ tên công việc được nghiệm thu và vị trí xây dựng trên công trình)
 
2. Thành phần trực tiếp nghiệm thu:
 
a) Người giám sát thi công xây dựng công trình của Chủ đầu tư hoặc người giám sát thi công xây dựng công trình của Tổng thầu đối với hình thức hợp đồng tổng thầu;
b) Người phụ trách kỹ thuật thi công trực tiếp của Nhà thầu thi công xây dựng công trình.
Trong trường hợp hợp đồng tổng thầu, người giám sát thi công xây dựng công trình của chủ đầu tư tham dự để kiểm tra công tác nghiệm thu công việc của tổng thầu với nhà thầu phụ.
 
3. Thời gian nghiệm thu :        
 
Bắt đầu :             .......... ngày.......... tháng......... năm..........       
Kết thúc :           ........... ngày.......... tháng......... năm..........
Tại: …………………
 
4. Đánh giá công việc xây dựng đã thực hiện:
 
a) Về tài liệu làm căn cứ nghiệm thu (đối chiếu với khoản 1 Điều 24 Nghị định này).
b) Về chất lượng công việc xây dựng (đối chiếu với thiết kế, tiêu chuẩn xây dựng và yêu cầu kỹ thuật của công trình xây dựng).
c) Các ý kiến khác nếu có.
d) ý kiến của người giám sát thi công xây dựng công trình của chủ đầu tư về công tác nghiệm thu công việc xây dựng của tổng thầu đối với nhà thầu phụ.
           
5. Kết luận :
 
      - Chấp nhận hay không chấp nhận nghiệm thu, đồng ý cho triển khai các công việc xây dựng tiếp theo.
      - Yêu cầu sửa chữa, hoàn thiện công việc xây dựng đã thực hiện và các yêu cầu khác nếu có.
 
giám sát thi công xây dựng  
 (của chủ đầu tư hoặc người giám sát thi công xây dựng công trình của tổng thầu đối với hình thức hợp đồng tổng thầu).
 (Ghi rõ họ tên, chức vụ)
 
kỹ thuật thi công trực tiếp  
(của Nhà thầu thi công xây dựng công trình)
(Ghi rõ họ tên, chức vụ)
 
giám sát thi công xây dựng của chủ đầu tư (trong trường hợp hợp đồng tổng thầu)
(Ghi rõ họ tên, chức vụ)
 
Hồ sơ nghiệm thu công việc xây dựng gồm:
- Biên bản nghiệm thu công việc xây dựng và các phụ lục kèm theo nếu có;
- Các tài liệu làm căn cứ để nghiệm thu.
 
 
 
 
 
 
Phụ Lục 4B
 
(Ban hành kèm theo Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Chính phủ)
cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------
Địa điểm, ngày.......... tháng......... năm..........
 
Biên bản số ......................
Nghiệm thu lắp đặt tĩnh thiết bị
Công trình .........(ghi tên công trình xây dựng)............
 
1. Thiết bị/Cụm Thiết bị được nghiệm thu:
 
- Nêu rõ tên thiết bị, vị trí lắp đặt trên công trình xây dựng.
 
2. Thành phần trực tiếp nghiệm thu:
 
a) Người giám sát thi công xây dựng công trình của Chủ đầu tư hoặc người giám sát thi công xây dựng công trình của Tổng thầu đối với hình thức hợp đồng tổng thầu;
b) Người phụ trách kỹ thuật thi công trực tiếp của Nhà thầu thi công xây dựng công trình.
Trong trường hợp hợp đồng tổng thầu, người giám sát thi công xây dựng công trình của chủ đầu tư tham dự để kiểm tra công tác nghiệm thu công việc xây dựng của tổng thầu với nhà thầu phụ.
 
3. Thời gian nghiệm thu :        
 
Bắt đầu :             .......... ngày.......... tháng......... năm..........       
Kết thúc :           ........... ngày.......... tháng......... năm..........
Tại: …………………
4. Đánh giá công việc xây dựng đã thực hiện:
 
a) Tài liệu làm căn cứ nghiệm thu (đối chiếu với khoản 1 Điều 24 Nghị định này).
b) Về chất lượng lắp đặt thiết bị (đối chiếu với thiết kế, tiêu chuẩn xây dựng và yêu cầu kỹ thuật của công trình).
c) Các ý kiến khác nếu có.
d) ý kiến của người giám sát thi công xây dựng công trình của chủ đầu tư về công tác nghiệm thu công việc xây dựng của tổng thầu đối với nhà thầu phụ.
 
5. Kết luận :
 
      - Chấp nhận hay không chấp nhận nghiệm thu, đồng ý cho triển khai các công việc xây dựng tiếp theo.
      - Yêu cầu sửa chữa, hoàn thiện công việc xây dựng đã thực hiện và các yêu cầu khác nếu có.
 
giám sát thi công xây dựng
(của chủ đầu tư hoặc người giám sát thi công xây dựng công trình của tổng thầu đối với hình thức hợp đồng tổng thầu).
 (Ghi rõ họ tên, chức vụ)
kỹ thuật thi công trực tiếp
 (của Nhà thầu thi công xây dựng công trình)
(Ghi rõ họ tên, chức vụ)
 
giám sát thi công xây dựng của chủ đầu tư (trong trường hợp hợp đồng tổng thầu)
(Ghi rõ họ tên, chức vụ)
 
Hồ sơ nghiệm thu lắp đặt tĩnh thiết bị gồm:
- Biên bản nghiệm thu lắp đặt tĩnh thiết bị và các phụ lục kèm theo, nếu có;
- Các tài liệu làm căn cứ để nghiệm thu.


 

 Phụ lục 5A

cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------
Địa điểm, ngày.......... tháng......... năm..........
 
Biên bản số ......................
Nghiệm thu hoàn thành bộ phận công trình xây dựng,
giai đoạn thi công xây dựng
Công trình .........(ghi tên công trình xây dựng)............

 
1. Đối tượng nghiệm thu: (ghirõ tên bộ phận công trình xây dựng, giai đoạn thi công xây dựng được nghiệm thu, vị trí xây dựng trên công trình).
 
2. Thành phần trực tiếp nghiệm thu:
 
a) Người phụ trách bộ phận giám sát thi công xây dựng công trình của chủ đầu tư hoặc người phụ trách bộ phận giám sát thi công xây dựng công trình của tổng thầu trong trường hợp nghiệm thu bộ phận công trình xây dựng, giai đoạn thi công xây dựng do nhà thầu phụ thực hiện;
b) Người phụ trách thi công trực tiếp của nhà thầu thi công xây dựng công trình;
Trong trường hợp hợp đồng tổng thầu, người phụ trách bộ phận giám sát thi công xây dựng công trình của chủ đầu tư tham dự để kiểm tra công tác nghiệm thu của tổng thầu đối với các nhà thầu phụ.
 
3. Thời gian nghiệm thu :        
Bắt đầu :             .......... ngày.......... tháng......... năm..........       
Kết thúc :           ........... ngày.......... tháng......... năm..........
Tại: ………………………………………………………..
 
4. Đánh giá bộ phận công trình xây dựng, giai đoạn thi công xây dựng đã thực hiện:
a) Tài liệu làm căn cứ nghiệm thu (đối chiếu với Điều 25 của Nghị định này).
b) Về chất lượng xây dựng bộ phận công trình hoặc giai đoạn thi công xây dựng (đối chiếu với thiết kế, tiêu chuẩn xây dựng hoặc yêu cầu kỹ thuật của công trình xây dựng).
c) Các ý kiến khác, nếu có.
d) ý kiến của người giám sát thi công xây dựng công trình của chủ đầu tư tham dự về công tác nghiệm thu công việc xây dựng của tổng thầu đối với nhà thầu phụ.
 
5. Kết luận :
      - Chấp nhận hay không chấp nhận nghiệm thu và đồng ý triển khai giai đoạn thi công xây dựng tiếp theo.
      - Yêu cầu sửa chữa, hoàn thiện bộ phận công trình, giai đoạn thi công xây dựng công trình đã hoàn thành và các yêu cầu khác nếu có.
giám sát thi công xây dựng
 (của chủ đầu tư hoặc người giám sát thi công xây dựng công trình của tổng thầu đối với hình thức hợp đồng tổng thầu).
 (Ghi rõ họ tên, chức vụ)
kỹ thuật thi công trực tiếp
 (của Nhà thầu thi công xây dựng công trình)
(Ghi rõ họ tên, chức vụ)
giám sát thi công xây dựng của chủ đầu tư (trong trường hợp hợp đồng tổng thầu)
(Ghi rõ họ tên, chức vụ)
 
Hồ sơ nghiệm thu bộ phận công trình xây dựng, giai đoạn thi công xây dựng gồm:
- Biên bản nghiệm thu hoàn thành bộ phận công trình, giai đoạn thi công xây dựng và các phụ lục khác kèm theo;
- Các tài liệu làm căn cứ để nghiệm thu.
 
 
 
 
Phụ lục 5B
 
(Ban hành kèm theo Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Chính phủ)
 
cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------
Địa điểm, ngày.......... tháng......... năm..........
 
Biên bản số ......................
Nghiệm thu thiết bị chạy thử ĐƠN động KHÔNG tải
Công trình .........(ghi tên công trình xây dựng)............
 
1. Thiết bị/Cụm Thiết bị được nghiệm thu bao gồm:
- Nêu rõ tên thiết bị, thời gian chạy thử (bắt đầu, kết thúc) và vị trí lắp đặt trên công trình.
 
2. Thành phần trực tiếp nghiệm thu:
a) Người phụ trách bộ phận giám sát thi công xây dựng công trình của chủ đầu tư hoặc người phụ trách bộ phận giám sát thi công xây dựng công trình của tổng thầu trong trường hợp nghiệm thu bộ phận công trình xây dựng, giai đoạn thi công xây dựng do nhà thầu phụ thực hiện;
b) Người phụ trách thi công trực tiếp của nhà thầu thi công xây dựng;
Trong trường hợp hợp đồng tổng thầu, người phụ trách bộ phận giám sát thi công xây dựng công trình của chủ đầu tư tham dự để kiểm tra công tác nghiệm thu của tổng thầu đối với các nhà thầu phụ.
 
3. Thời gian nghiệm thu :        
Bắt đầu :             .......... ngày.......... tháng......... năm..........       
Kết thúc :           ........... ngày.......... tháng......... năm..........
Tại: ……………………………………………………….
 
4. Đánh giá công tác chạy thử thiết bị đơn động không tải đã thực hiện:
 
a) Về căn cứ nghiệm thu (đối chiếu với khoản 1 Điều 25 Nghị định này).
b) Về chất lượng chạy thử thiết bị đơn động không tải (đối chiếu với thiết kế, tiêu chuẩn xây dựng và yêu cầu kỹ thuật của công trình).
c) Các ý kiến khác nếu có.
d) ý kiến của người giám sát thi công xây dựng công trình của chủ đầu tư tham dự về công tác nghiệm thu công việc xây dựng của tổng thầu đối với nhà thầu phụ.
 
5. Kết luận :
      - Chấp nhận hay không chấp nhận nghiệm thu, đồng ý cho triển khai các công việc xây dựng tiếp theo.
      - Yêu cầu sửa chữa, hoàn thiện công việc xây dựng đã thực hiện và các yêu cầu khác nếu có.
 
giám sát thi công xây dựng
(của chủ đầu tư hoặc người giám sát thi công xây dựng công trình của tổng thầu đối với hình thức hợp đồng tổng thầu).
 (Ghi rõ họ tên, chức vụ)
kỹ thuật thi công trực tiếp
(của Nhà thầu thi công xây dựng công trình)
(Ghi rõ họ tên, chức vụ)
 
giám sát thi công xây dựng của chủ đầu tư (trong trường hợp hợp đồng tổng thầu)
(Ghi rõ họ tên, chức vụ)
 
Hồ sơ nghiệm thu chạy thử thiết bị đơn động không tải gồm:
- Biên bản nghiệm thu thiết bị chạy thử đơn động không tải;
- Các tài liệu làm căn cứ để nghiệm thu.
 
 
 
 
 
Phụ lục 5C
 
(Ban hành kèm theo Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Chính phủ)
 
cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------
Địa điểm, ngày.......... tháng......... năm..........
 
Biên bản số ......................
Nghiệm thu thiết bị chạy thử Liên động KHÔNG tải
Công trình .........(ghi tên công trình xây dựng)............
 
1. Hệ thống thiết bị được nghiệm thu bao gồm:
- Ghi rõ tên hệ thống thiết bị và thời gian chạy thử (bắt đầu, kết thúc), vị trí lắp đặt trên công trình, công trình.
 
2. Thành phần trực tiếp nghiệm thu:
a) Người phụ trách bộ phận giám sát thi công xây dựng công trình của chủ đầu tư hoặc người phụ trách bộ phận giám sát thi công xây dựng công trình của tổng thầu trong trường hợp nghiệm thu bộ phận công trình xây dựng, giai đoạn thi công xây dựng do nhà thầu phụ thực hiện;
b) Người phụ trách thi công trực tiếp của nhà thầu thi công xây dựng;
Trong trường hợp hợp đồng tổng thầu, người phụ trách bộ phận giám sát thi công xây dựng công trình của chủ đầu tư tham dự để kiểm tra công tác nghiệm thu của tổng thầu đối với các nhà thầu phụ.
 
3. Thời gian nghiệm thu :        
 
Bắt đầu :            .......... ngày.......... tháng......... năm..........       
Kết thúc :           ........... ngày.......... tháng......... năm..........
Tại: ……………………………………………………….
 
4. Đánh giá công tác chạy thử thiết bị liên động không tải đã thực hiện:
 
a) Về căn cứ nghiệm thu (đối chiếu với khoản 1 Điều 25 Nghị định này).
b) Về chất lượng chạy thử thiết bị liên động không tải (đối chiếu với thiết kế, tiêu chuẩn xây dựng và yêu cầu kỹ thuật của công trình).
c) Các ý kiến khác nếu có.
d) ý kiến của người giám sát thi công xây dựng công trình của chủ đầu tư tham dự về công tác nghiệm thu công việc xây dựng của tổng thầu đối với nhà thầu phụ.
 
5. Kết luận :
      - Chấp nhận hay không chấp nhận nghiệm thu, đồng ý cho triển khai các công việc xây dựng tiếp theo.
      - Yêu cầu sửa chữa, hoàn thiện công việc xây dựng đã thực hiện và các yêu cầu khác nếu có.
 
giám sát thi công xây dựng
(của chủ đầu tư hoặc người giám sát thi công xây dựng công trình của tổng thầu đối với hình thức hợp đồng tổng thầu).
(Ghi rõ họ tên, chức vụ)
 
kỹ thuật thi công trực tiếp
(của Nhà thầu thi công xây dựng công trình)
(Ghi rõ họ tên, chức vụ)
giám sát thi công xât dựng của chủ đầu tư (trong trường hợp hợp đồng tổng thầu)
(Ghi rõ họ tên, chức vụ)
 
Hồ sơ nghiệm thu chạy thử thiết bị liên động không tải gồm:
- Biên bản nghiệm thu chạy thử liên động không tải và các phụ lục kèm theo nếu có;
- Các tài liệu làm căn cứ để nghiệm thu.
 
 
 
 
 
Phụ lục 6
 
(Ban hành kèm theo Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Chính phủ)
 
cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------
Địa điểm , ngày.......... tháng......... năm..........
 
Biên bản số ......................
Nghiệm thu thiết bị chạy thử Liên động có tải
Công trình .........(ghi tên công trình xây dựng)............
 
1. Hệ thống thiết bị được nghiệm thu bao gồm:
 
- Nêu rõ hệ thống thiết bị và thời gian chạy thử (bắt đầu, kết thúc)
 
2. Thành phần trực tiếp nghiệm thu:
 
a) Phía chủ đầu tư:(ghi tên tổ chức, cá nhân)
 
- Người đại diện theo pháp luật và người phụ trách bộ phận giám sát thi công xây dựng công trình của chủ đầu tư : (ghi rõ họ và tên, chức vụ ).
- Người đại diện theo pháp luật và người phụ trách bộ phận giám sát thi công xây dựng công trình của nhà thầu giám sát thi công xây dựng công trình : (ghi rõ họ và tên, chức vụ ).
 
b) Phía nhà thầu thi công xây dựng công trình : (ghi tên tổ chức, cá nhân)
 
- Người đại diện theo pháp luật : (ghi rõ họ và tên, chức vụ ).
- Người phụ trách thi công trực tiếp : (ghi rõ họ và tên, chức vụ ).
 
c) Phía nhà thầu thiết kế xây dựng công trìnhtham gia nghiệm thu theo yêu cầu của chủ đầu tư xây dựng công trình: (ghi tên tổ chức, cá nhân)
 
- Người đại diện theo pháp luật : (ghi rõ họ và tên, chức vụ ).
- Chủ nhiệm thiết kế : (ghi rõ họ và tên, chức vụ ).
 
3. Thời gian nghiệm thu :        
 
Bắt đầu :             .......... ngày.......... tháng......... năm..........       
Kết thúc :           ........... ngày.......... tháng......... năm..........
Tại: ……………………………………           
 
4. Đánh giá công tác chạy thử thiết bị liên động có tải đã thực hiện:
a) Tài liệu làm căn cứ nghiệm thu (đối chiếu với khoản 1 Điều 26 Nghị định này).
b) Về chất lượng chạy thử thiết bị liên động có tải (đối chiếu với thiết kế, tiêu chuẩn xây dựng và yêu cầu kỹ thuật của công trình).
c) Công suất đưa vào vận hành :
            - Công suất theo thiết kế đã được phê duyệt;
            - Công suất theo thực tế đạt được.
d) Các ý kiến khác nếu có.
 
5. Kết luận :
      - Chấp nhận hay không chấp nhận nghiệm thu.
      - Yêu cầu sửa chữa, hoàn thiện công việc xây dựng đã thực hiện và các yêu cầu khác nếu có.
 
Các bên trực tiếp nghiệm thu chịu trách nhiệm trước pháp luật về quyết định nghiệm thu này.
 
Nhà thầu giám sát thi công
xây dựng công trình
(Ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ
và đóng dấu pháp nhân)
 
Chủ đầu tư
(Ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ
và đóng dấu pháp nhân)
 
 
Nhà thầu thiết kế
xây dựng công trình
(ký tên, ghi rõ họ và tên, chức vụ và đóng dấu);
Nhà thầu thi công
xây dựngcông trình
(Ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)
 
 
Hồ sơ nghiệm thu chạy thử thiết bị liên động có tải gồm:
 
- Biên bản nghiệm thu thiết bị chạy thử liên động có tải và các phụ lục kèm theo biên bản này, nếu có;
- Các tài liệu làm căn cứ để nghiệm thu.
 
 
 
 
 
 
Phụ lục 7
biên bản
Nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình
hoặc công trình để đưa vào sử dụng
 
1. Công trình/hạng mục công trình:…………………………………….………………..…………………..
 
2. Địa điểm xây dựng:
 
3. Thành phần tham gia nghiệm thu:
 
a) Phía chủ đầu tư: (ghi tên tổ chức, cá nhân)
 
- Người đại diện theo pháp luật và người phụ trách bộ phận giám sát thi công xây dựng công trình của chủ đầu tư : (ghi rõ họ và tên, chức vụ ).
- Người đại diện theo pháp luật và người phụ trách bộ phận giám sát thi công xây dựng công trình của nhà thầu giám sát thi công xây dựng công trình : (ghi rõ họ và tên, chức vụ ).
 
b) Phía nhà thầu thi công xây dựng công trình : (ghi tên tổ chức, cá nhân)
 
- Người đại diện theo pháp luật : (ghi rõ họ và tên, chức vụ ).
- Người phụ trách thi công trực tiếp : (ghi rõ họ và tên, chức vụ ).
 
c) Phía nhà thầu thiết kế xây dựng công trìnhtham gia nghiệm thu theo yêu cầu của chủ đầu tư xây dựng công trình: (ghi tên tổ chức, cá nhân)
 
- Người đại diện theo pháp luật : (ghi rõ họ và tên, chức vụ ).
- Chủ nhiệm thiết kế : (ghi rõ họ và tên, chức vụ ).
 
4. Thời gian tiến hành nghiệm thu :    
 
Bắt đầu :             …....... ngày…........ tháng…....... năm…......       
Kết thúc :           …....... ngày…........ tháng…....... năm…......
Tại: …………………………………………………………..
    
5. Đánh giá hạng mục công trình xây dựng, công trình xây dựng:      
     
      a) Tài liệu làm căn cứ để nghiệm thu;
      b) Chất lượng hạng mục công trình xây dựng, công trình xây dựng (đối chiếu với thiết kế, tiêu chuẩn xây dựng, chỉ dẫn kỹ thuật);
      c) Các ý kiến khác nếu có.
 
6. Kết luận :
 
            - Chấp nhận nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình hoặc công trình xây dựng để đưa vào sử dụng.
            - Yêu cầu sửa chữa, hoàn thiện bổ sung và các ý kiến khác nếu có.
           
Các bên trực tiếp nghiệm thu chịu trách nhiệm trước pháp luật về quyết định nghiệm thu này.
 
 
Nhà thầu giám sát thi công
xây dựng công trình
(Ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ
và đóng dấu pháp nhân)
 
Chủ đầu tư
(Ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ
và đóng dấu pháp nhân)
 
 
Nhà thầu thiết kế
xây dựng công trình
(ký tên, ghi rõ họ và tên, chức vụ và đóng dấu);
Nhà thầu thi công
xây dựng công trình
(Ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)
 
 
                                                                                   
Hồ sơ nghiệm thu gồm:
 
- Biên bản nghiệm thu hoàn thành xây dựng công trình hoặc hạng mục công trình và các phụ lục kèm theo biên bản này, nếu có;
- Các tài liệu làm căn cứ để nghiệm thu.
 
 
 
 
 
Phụ lục 8
 
(Ban hành kèm theo Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Chính phủ)
 
Chủ đầu tư/Chủ sở hữu hoặc chủ quản lý sử dụng công trình ………………………………………………………………
Công trình ……………………..
………………………………
Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Độc lập-Tự do-Hạnh phúc
____________________
 
Địa điểm, ngày......... tháng......... năm..........
 
      báo cáo nhanh sự cố công trình xây dựng
 
Kính gửi :       (tên cơ quan quản lý nhà nước theo quy định)
 
1. Tên công trình, vị trí xây dựng:
 
2. Các tổ chức cá nhân tham gia xây dựng:
 
     a) Nhà thầu khảo sát xây dựng: …......................... (ghi tên tổ chức, cá nhân)
b) Nhà thầu thiết kế xây dựng công trình : …………. (ghi tên tổ chức, cá nhân)
c) Nhà thầu thi công xây dựng : …………................ (ghi tên tổ chức, cá nhân)
d) Nhà thầu giám sát thi công xây dựng : …………...(ghi tên tổ chức, cá nhân)
 
3. Mô tả nội dung sự cố:
 
Mô tả sơ bộ về sự cố, tình trạng công trình xây dựng khi xảy ra sự cố, thời điểm xảy ra sự cố
................................................................................................................................
................................................................................................................................
 
 
4. Thiệt hại sơ bộ về người và vật chất:
 
a) Tình hình thiệt hại về người, về vật chất: .....................................................
 
     b) Về nguyên nhân sự cố: ………………………………………………………........
 
5. Biện pháp khắc phục:
.................................................................................................................................................................
 
Nơi nhận :                                                                                
 
- Như trên;
- Lưu
 
 
 
 
Người báo cáo *
(ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)
 
 
 
* Ghi chú:
 
            a) Chủ đầu tư lập báo cáo sự cố xảy ra tại công trình đang thi công xây dựng;

            b) Chủ sở hữu hoặc chủ quản lý sử dụng lập báo cáo xảy ra tại công trình đang sử dụng, vận hành, khai thác

 

 

 

 

Phụ lục 9
 
(Ban hành kèm theo Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Chính phủ)
 
Chủ đầu tư/Chủ sở hữu hoặc chủ quản lý sử dụng công trình xây dựng………………………………………………………………….
 
Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Độc lập-Tự do-Hạnh phúc
____________________
 
Địa điểm, ngày......... tháng......... năm..........
 
 
      biên bản kiểm tra hiện trường sự cố công trình xây dựng
 
 
1. Tên công trình xảy ra sự cố: ……………………………………………………………............................……..
           
2. Hạng mục công trình xảy ra sự cố: ……………………………………………………...............................……
 
3. Địa điểm xây dựng công trình: ………………………………….............................…………………………..
 
4. Biên bản kiểm tra hiện trường sự cố được lập với các nội dung sau:
 
a) Thời điểm xảy ra sự cố : ……giờ….. ngày…… tháng ….. năm…….
 
b) Mô tả sơ bộ về sự cố, tình trạng công trình khi xảy ra sự cố………………………
 
c) Sơ bộ về tình hình thiệt hại về người, về vật chất...……………………….
 
d) Sơ bộ về nguyên nhân sự cố (nếu có)…………………………………………………..
 
 
 
Người lập biên bản 
(ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)
 
a) Chủ đầu tư lập báo cáo sự cố xảy ra tại công trình đang thi công xây dựng;
 
b) Chủ sở hữu hoặc chủ quản lý sử dụng lập báo cáo xảy ra tại công trình đang sử dụng, vận hành, khai thác.
 
 
Các thành phần tham gia lập biên bản khác gồm:
 
            - Nhà thầu thi công xây dựng : (người đại diện theo pháp luật ký tên, đóng dấu)
 
            - Nhà thầu thiết kế xây dựng công trình : (người đại diện theo pháp luật ký tên, đóng dấu)
 
            - Nhà thầu giám sát thi công xây dựng công trình : (người đại diện theo pháp luật ký tên, đóng dấu)
 
            - Các thành phần khác, nếu có.

 

 

 

 

 

 


  Bình luận của bạn
(*) Họ tên:  
(*) Email:  
(*) Tiêu đề:  
(*) Nội dung:  
Mã: 

Nội dung các bình luận
 

  Các Tin khác
  + 570 lần kính thưa! (16/06/2018)
  + Nguyễn Minh Thuyết - Bênh thượng tướng Võ Trọng Việt (16/06/2018)
  + Tranh luận của hai cao thủ về An Ninh... Mạng Xã Hội. (14/06/2018)
  + Rất cần luật biểu tình, tránh tự phát (11/06/2018)
  + Tỉnh táo và cảnh giác trước chiêu trò kích động (11/06/2018)
  + Cần nhận thức rõ vai trò của một số đại gia BĐS người Việt trong quá trình "cõng rắn cắn gà nhà" (10/06/2018)
  + Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng nói: "Không có chữ ''Trung Quốc'' nào trong dự luật đặc khu" là không đúng, nguỵ biện (10/06/2018)
  + Lùm xùm ‘hậu trường’ mua bản quyền World Cup (10/06/2018)
  + Giật mình: Luật Đặc khu chỉ nhằm mở đường cho Tàu Cộng vào Việt Nam vùng vẫy, người dân và đất nước trắng tay (07/06/2018)
  + Kỹ sư Việt ở Silicon Valley: Chống nói xấu Nhà nước không đảm bảo được an ninh mạng (04/06/2018)
 
 
Trang chủ Nội quy Liên hệ Lên đầu trang  
Xa lộ thông tin    Cuộc sống    Thăng Long-Hà Nội    Phố Hà Nội    Nét văn hóa    Những giá trị bảo tồn    Cải tạo, tu bổ, bảo tồn    Quy hoạch - Đô thị    Địa ốc-phong thủy    Diễn đàn    Người đẹp    Thời trang    Du lịch    Thể thao-Sức khỏe    Ẩm thực    thư giãn    Mỹ thuật    Âm nhạc    Trang ảnh xưa    Góc chụp ảnh   

vietarch-kiến trúc sáng tạo